Η έκδοση 3.01 ισχύει από το 1. Ιανουάριος 2020

I) Αρχικές διατάξεις
Α) Πεδίο εφαρμογής:
Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συνεργασίες, αναθέσεις, παραδόσεις και υπηρεσίες σε Q.auditors - Walter Grimm και International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, για το αντίστοιχο τμήμα, "εμπορία μεταλλικών αγαθών" και "συλλογή και διαβίβαση γενικώς προσβάσιμων πληροφοριών" αλλά αποκλειστικά για οποιαδήποτε μορφή συμβουλευτικής δραστηριότηταςμε την οποία ο πελάτης συμφωνεί με την τοποθέτηση της παραγγελίας. Οι προφορικές συμφωνίες και οι πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται ως μη δεσμευτικές. Οι όροι του συμβαλλόμενου μέρους αντιτίθενται ρητά. Οι αποκλίσεις από τους "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις" ή ακόμη και η εξαίρεση από συμφωνίες απαιτούν τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας για να είμαστε έγκυρες.

Β) Παραγγελία:
Οι εντολές πρέπει να γίνονται εγγράφως, αν είναι δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, οι γραπτές εντολές εκδίδονται νόμιμα με την υπογραφή του πελάτη. Σε περίπτωση προφορικής παραγγελίας, θα στείλουμε επιβεβαίωση παραγγελίας. Η εντολή θεωρείται ως νομικά δεσμευτική εάν δεν έχει αντιρρήσεις γραπτώς εντός μίας εβδομάδας. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι εντολές μπορούν επίσης να γίνουν προφορικά και στη συνέχεια θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί, εάν η ουσιαστική αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδεικνύει την εκτέλεση ενός έργου.

Γ) Ημερομηνία ωφέλειας για υπηρεσίες και τιμολόγηση

Ο όρος όρο ωφέλειας χρησιμοποιείται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ως εξής. Είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης, ακριβώς η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με προφορική ολοκλήρωση, με επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπογεγραμμένη παράδοση τελικών εγγράφων. Σε περίπτωση που η διάρκεια της υπηρεσίας υπερβεί το χρονοδιάγραμμα και ακόμη και τα έτη, η τελική ημερομηνία παρουσίασης των οριστικοποιημένων εγγράφων θα θεωρηθεί ημερομηνία ωφέλειας.

Λόγω της νομικής βάσης που ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2003, το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία παράδοσης ή άλλη υπηρεσία ή την περίοδο εκτέλεσης. Εάν η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης ή άλλη υπηρεσία, η χωριστή δήλωση της ημερομηνίας υπηρεσίας μπορεί να παραλειφθεί εάν το τιμολόγιο περιέχει τη σημείωση "ημερομηνία παράδοσης τιμολογίου ή ημερομηνίας υπηρεσίας".


Δ) Υπεργολαβία:
Έχουμε επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιούμε παραγγελίες από εξειδικευμένους συνεργάτες ή εμπορικούς / εξωτερικούς συνεργάτες (εν όλω ή εν μέρει) και να τις ανταλλάσσουμε επίσης.


Ε) ακύρωση παραγγελίας:
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε παραγγελίες ή να διακόψουμε εύλογα παραγγελίες χωρίς να δώσουμε κάποιο λόγο. Ομοίως, έχουμε το δικαίωμα να μην τηρήσουμε τις συμφωνημένες προθεσμίες από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, να συμφωνήσουμε για την εκτέλεση των δικών μας εργασιών ή αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη (π.χ. KSV χαμηλότερη από την 450), την τοποθέτηση ενδιάμεσων εγγράφων χρέωσης και τη διακοπή του έργου .


F) μετατοπίσεις:
Σε περίπτωση αναβολής της έναρξης του έργου σας, δικαιούμαστε να χρεώσουμε 6 μήνες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας 25% της συμφωνηθείσας αμοιβής, αλλά τουλάχιστον 3 ανθρωποημέρες ως προκαταβολή. Εάν η εκκίνηση του έργου σας αναβληθεί ξανά και ξανά, δικαιούμαστε μετά από ένα χρόνο από την υποβολή της παραγγελίας συν τη συνήθη ή συμφωνημένη διάρκεια του έργου, το οφειλόμενο συνολικό συμφωνημένο τέλος (εφάπαξ ή συνήθεις δαπάνες για χρονική κατανομή). Σε περίπτωση που είναι αδύνατο για την εταιρεία μας μετά την τοποθέτηση μιας εντολής για λόγους για τους οποίους είστε υπεύθυνοι για την παροχή της συμφωνηθείσας υπηρεσίας ή εάν αρνηθείτε την υπηρεσία μας (= ακύρωση), το συνολικό συμφωνημένο τέλος (εφάπαξ ή συνήθεις δαπάνες για χρονική κατανομή) να οφείλεται αμέσως. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν το έργο έχει ήδη ξεκινήσει.


Ζ) Όροι πληρωμής:
Βασικά, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα τιμολόγιά μας καταβάλλονται αμέσως την ημέρα της τιμολόγησης με μετρητά, τραπεζική μεταφορά ή έλεγχο εκκαθάρισης.
Κατά την αποστολή τιμολογίου με έντυπο αντίγραφο θεωρείται έγκαιρα, αλλά όχι αργότερα από την ημερομηνία που καθορίζεται στο τιμολόγιο, χωρίς καμία παρακράτηση, όλες οι τραπεζικές του επιβαρύνσεις προστίθενται από τον πελάτη στο ποσό του τιμολογίου.
Στην περίπτωση τόκων υπερημερίας με καθυστέρηση πληρωμής στο ποσό του 1,5% ανά μήνα εκκίνησης. αντισταθμιστεί από την ημερομηνία της λογιστικής. Από το 21. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας στείλουμε μια υπενθύμιση πληρωμής πληρωμής κάθε εβδομάδα 2, η οποία θα αυξήσει το ποσό ανοικτού τιμολογίου κατά επιπλέον € 3, -. Ο πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατεί πληρωμές ή μερικές πληρωμές για ελλιπή απόδοση, εγγύηση ή εγγύηση ή καταγγελίες, ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να δράσουμε προς το συμφέρον του.
Εάν ο πελάτης είναι σε αδυναμία πληρωμής, τότε ο Grimm δικαιούται να αντισταθμίσει τις πληρωμές που πραγματοποίησε ανεξάρτητα από την αφοσίωσή του στις αξιώσεις μας σύμφωνα με τις δικές του ιδέες σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Σε περίπτωση αθέτησης, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να Grimm για την αμοιβή των αιτίων που προκλήθηκαν πριν από την άσκηση προσφυγής, όπως οι αμοιβές των δικηγόρων, τα έξοδα αναζήτησης και τα έξοδα της αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση αδυναμίας του αγοραστή ή της σημαντικής υποβάθμισής του, η Grimm δικαιούται να παραιτηθεί αμέσως από όλες τις αξιώσεις της, ακόμη και αν η πληρωμή τους έχει αναβληθεί, να αποσυρθεί από συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί ή εκπληρωθεί μερικώς και διάρκειας με άμεση ισχύ. αποτέλεσμα.Grimm σε αυτή την περίπτωση δικαιούνται περαιτέρω την επιστροφή του τα εμπορεύματα που παραδίδονται και τα αγαθά που δεν έχουν καταβληθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Σε μια τέτοια αντιστροφή είναι τουλάχιστον μια κατ 'αποκοπή αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 25% της αξίας του τιμολογίου. Ο αγοραστής δεν δικαιούται τυχόν ανταγωγής που έχει εναντίον του Grimm θα πρέπει να έχει, με την τιμή αγοράς ή τις σχετικές απαιτήσεις του Grimm για να αντισταθμίσει.

H) Πρόσθετα έξοδα:

Είναι αυστηρότερη πολιτική της εταιρείας μας με επιτυχία και χωρίς τα συνηθισμένα έξοδα στη βιομηχανία, όπως τα έξοδα ταξιδίου, το χιλιομετρικό επίδομα, το τέλος εκπαίδευσης etx. για να δουλέψω. Ωστόσο, το πρόσθετο κόστος μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος αντιγραφής, το κόστος εκτύπωσης, τα έξοδα μετάφρασης, την καταχώριση δεδομένων, το κόστος των μέσων ενημέρωσης, τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής λόγω της αποστολής των προς υποβολή εγγράφων, των υπηρεσιών αγγελιοφόρων κλπ., Τα οποία πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη. Περαιτέρω πιθανά πρόσθετα έξοδα μπορεί να προκύψουν από τη συμφωνημένη χρήση της υποδομής της επιχείρησής σας, όπως γραφεία, υπολογιστές, εκτυπωτές, Internet ή τηλέφωνο. Επίσης, ένα λογικό ξενοδοχείο, μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό, αναλαμβάνει τις απαραίτητες διανυκτερεύσεις στο χώρο του απασχολούμενου προσωπικού του πελάτη.

Ι) Διατήρηση της κυριότητας:

Το αντικείμενο της αγοράς ή των αγαθών παραμένει στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής αγοράς και όλων των σχετικών εξόδων και εξόδων. Σε περίπτωση ακόμη και μερικής αθέτησης πληρωμής, δικαιούμαστε να παραλάβουμε τα αγαθά χωρίς τη συγκατάθεση του αγοραστή. II) Προβλέψεις για το πεδίο

A) Γενικοί όροι:

Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συνθήκες του οργανωτικού πλαισίου επιτρέπουν την όσο το δυνατόν ομαλότερη εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας.
Β) Προετοιμασία εγγράφων:
Ο πελάτης εξασφαλίζει ότι ο Grimm ακόμη και χωρίς ειδική αίτησή του, όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και εκτέλεση της εντολής πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και να ενημερώνονται για όλα τα γεγονότα και περιστάσεις που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της εντολής. Αυτό ισχύει και για όλα τα έγγραφα, τις διαδικασίες και τις περιστάσεις που γίνονται γνωστά μόνο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του συμβούλου.


Γ) Εσωτερικές πληροφορίες:
Ο πελάτης εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του και η νομίμως παρασχεθείσα και ενδεχομένως καθιερωμένη εκπροσώπηση των εργαζομένων (συμβούλιο εργαζομένων) ενημερώνονται σχετικά πριν από την έναρξη της εργασίας.


Δ) Μη προσέλκυση:
Ο πελάτης αναλαμβάνει να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που είναι κατάλληλες για να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των εταίρων συνεργασίας και των υπαλλήλων του Grimm να αποτρέψω. Αυτό ισχύει ιδίως για τις προσφορές του πελάτη για απασχόληση ή την παραλαβή των παραγγελιών για δικό του λογαριασμό κατά τη διάρκεια και εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της συνεργασίας.


Ε) Πνευματικά δικαιώματα:
Grimm παραμένει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες του.

F) Χρησιμοποιήστε το δικαίωμα:
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Grimm το δικαίωμα χρήσης του ιδίου ισχύει και μετά την καταβολή του τέλους αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς του πελάτη και ως δικαίωμα χρήσης της εργασίας στην δική του εταιρεία και μόνο στο πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στη σύμβαση. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ή δημοσίευση στο πλαίσιο της διάλυσης της εταιρείας ή της πτώχευσης, αλλά και της βραχυπρόθεσμης ελευθέρωσης για αναπαραγωγή ζητεί αποζημίωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, απαιτείται πλήρης ικανοποίηση.


Ζ) Ευθύνη συμβούλου:
Grimm και οι υπάλληλοί της εκτελούν καθήκοντα σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της επαγγελματικής πρακτικής.Grimm είναι υπεύθυνος για αποζημίωση μόνο σε περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί πρόθεση ή βαρεία αμέλεια και στο πλαίσιο των νόμιμων διατάξεων. Αυτό ισχύει και για τις παραβιάσεις υποχρεώσεων από τους συναδέλφους που έχουν συμβουλευτεί. Το αίτημα αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου εντός έξι μηνών από τη στιγμή κατά την οποία ο δικαιούχος έλαβε γνώση της ζημίας, αλλά όχι αργότερα από τρία έτη μετά το γεγονός που προκάλεσε την αξίωση.

H) Αίτηση αμοιβής

Grimm έχει ως αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της αξίωση καταβολής εύλογης αμοιβής από τον πελάτη. Εάν η εκτέλεση της εντολής μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον πελάτη που εμποδίζεται (π.χ. λόγω τερματισμού), ανήκει Grimm Ωστόσο, το συμφωνημένο τέλος. Αν η εκτέλεση της παραγγελίας διακόπτεται από περιστάσεις που εμπλέκονται Grimm και έχουν έναν σημαντικό λόγο, έτσι έχει Ο Grimm είναι δικαιούται μόνο το μέρος του τέλους που αντιστοιχεί στην προηγούμενη απόδοσή του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν, παρά τον τερματισμό για τον πελάτη, τα προηγούμενα επιτεύγματά του είναι χρησιμοποιήσιμα.Grimm μπορεί να εξαρτήσει την ολοκλήρωση της υπηρεσίας του από την πλήρη ικανοποίηση των αιτήσεων αμοιβής του. Η καταγγελία του έργου, με εξαίρεση τις προφανείς ελλείψεις, δεν δικαιολογεί την παρακράτηση του Grimm αμοιβή.

I) κατανομή χρόνου

Εφόσον συμφωνήθηκαν στις προσφορές μας όροι όπως η μέρα του ανθρώπου και η ώρα του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε εξήντα λεπτά κάτω από την ώρα του ανθρώπου και κάτω από την ημέρα ενός ατόμου παρέχουμε υπηρεσίες οκτώ ωρών, εξαιρουμένου του μεσημεριανού διάλειμμα μισής ώρας. Οι ώρες ταξιδιού δεν αποδίδονται, αλλά πολύ αργά καθυστερήσεις από τον εργολάβο.


J) Τέλος
Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, το ποσό του τέλους εξαρτάται από το χρόνο προετοιμασίας του τιμολογίου που εκδίδεται από τις αντίστοιχες οδηγίες του εμπορικού σωματείου.
III) Τελικές διατάξεις


Α) Τόπος εκπλήρωσης:
Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς είναι η έδρα του GrimmΩς τόπος διεθνούς δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές - περιλαμβανομένων αγωγών στη μεταβίβαση, ελέγχου και τεκμηρίωσης με τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι εγγεγραμμένοι έμποροι ή είναι εγγεγραμμένοι στο εμπορικό μητρώο και νομικά πρόσωπα και πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, το περιφερειακό δικαστήριο Oberwart χαμηλότερου βαθμού, ή αντίστοιχα σύμφωνα με τη δικαιοδοσία αντίστοιχα αντίστοιχα ανώτερα δικαστήρια. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές υπόκεινται στην αυστριακή νομοθεσία με ρητό αποκλεισμό της Σύμβασης Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.


Β) Ανατροφοδότηση έργου:
Συμφωνείτε ρητά ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση αρνητικής ανατροφοδότησης από την εταιρεία σας, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα. Επιπλέον, μας επιτρέπετε μετά το έργο να στείλουμε μια φόρμα ανατροφοδότησης και το Grimm να παραδώσει δεδομένα για τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης.


Γ) καθυστερούμενα:
Για τα καθυστερούμενα ποσά, χρεώνονται τα έξοδα αναστολής και είσπραξης, καθώς και τόκοι υπερημερίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, απαιτούνται περαιτέρω δαπάνες, φέρνετε όλα τα τέλη υπενθύμισης, όλα τα έξοδα που μας συγκεντρώνουν για την διεκδίκηση των απαιτήσεών μας (επίσης εσωτερικές δαπάνες), τα έξοδα, τα ταμειακά έξοδα (ανεξάρτητα από τον τίτλο) καθώς και όλα τα προδικαστικά, ιδίως μέσω της παρέμβασης ενός οργανισμού είσπραξης απαιτήσεων ή δικηγόρου, πραγματοποίησε δαπάνες. Σε περίπτωση αθέτησης, ο τόκος συμφωνείται σε 1,5% ανά μήνα από την ημερομηνία λήξης, ο δε τόκος προστίθεται σε μηνιαία βάση και υπολογίζεται ο επόμενος μήνας από την αυξημένη κεφαλαιακή βάση. Οι εισερχόμενες πληρωμές πιστώνονται πρώτα στους τόκους και τα έξοδα και τελικά στα καθαρά ποσά τιμολογίου, ακόμη και αν στην απόδειξη πληρωμής αναγράφεται κάτι άλλο.


Δ) εκχώρηση των απαιτήσεων:
Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε αξιώσεις σε τρίτους


Ε) Εμπιστευτικότητα:
Οι υπάλληλοί μας και οι συμβασιούχοι συνεργάτες μας δεσμεύονται για μυστικότητα. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που μας παρέχονται αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και, εφόσον ζητηθούν, επιστρέφονται ή καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του έργου.


ΣΤ) Προστασία προσωπικών δεδομένων:
Το συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ρητά ότι τα στοιχεία της επιχείρησής του που είναι απαραίτητα για τη νομική συναλλαγή θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την EDP. Οργήαναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την τεχνολογία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

G) Σφάλμα & λάθος εκτύπωση:

Σφάλματα και σφάλματα που έχουν επιφυλαχθεί. Η αμφισβήτηση της συμφωνίας εξαιτίας σφάλματος αποκλείεται.


H) ρήτρα διαχωρισμού:
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις είναι ή καθίσταται ανακριβής, αναποτελεσματική ή άκυρη, τότε ισχύει τόσο η σύμβαση ως σύνολο όσο και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις.


I) Πιθανές αλλαγές:
Η τρέχουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων μας δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο για όλους τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας.

Όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνουν για τις υπηρεσίες CCC της Κίνας

Όροι παράδοσης και πληρωμής

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των κινεζικών αρχών.

Οι τρέχουσες δαπάνες βασίζονται σε έγκαιρη έναρξη του έργου, έτσι ώστε η ημερομηνία ελέγχου να μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προέκυπτε περαιτέρω εξωτερικό κόστος.

Όλες οι τιμές είναι καθαρές.

Κατά την παραγγελία, απαιτείται μια προκαταβολή 50% για όλες τις εξωτερικές δαπάνες.

Όλα τα κόστη των κινεζικών αρχών, τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα δοκιμών περιλαμβάνονται στην προσφορά, μόνο εάν αναφέρονται ρητά

Εκτιμάται ο μέσος χρόνος μιας νέας πιστοποίησης 3-6 μηνών. Κατά την παρακολούθηση, αυτό προγραμματίζεται εκ των προτέρων και δεν υπάρχει καθορισμένη περίοδος ανάγκης.

Εκτιμάται ένας μέσος χρόνος 2 μηνών για ενημερώσεις σε τρέχοντα πιστοποιητικά.

Όλες οι τιμές υπόκεινται στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των κινεζικών αρχών. Εάν αυτές οι αλλαγές αλλάξουν, η προσφορά θα προσαρμοστεί και μετά από διαβουλεύσεις.

Όλες οι τιμές υπόκεινται στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Οι αλλαγές σε αυτόν τον τομέα θα προσαρμοστούν αναλόγως μετά από διαβουλεύσεις.

Πληρωμή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ή της υπηρεσίας, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά. Τα διανεμημένα μικρά ποσά χρεώνονται στην RS μαζί με τον κύριο έλεγχο.

Q-ελεγκτές Όροι επεξεργασίας

Οι Q.αυτοί θα αναλάβουν να χειριστούν τα θέματα CCC. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες.

  1. Γνωρίστε τις απαιτήσεις του ΚΤΚ

  2. Να παρέχουν τα απαραίτητα έγγραφα

  3. Γνωρίστε τις απαιτήσεις για να περάσετε τον έλεγχο

  4. Είσοδος στις εγκαταστάσεις

  5. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τα έγγραφα για ακρίβεια

  6. Το περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων των Q.suditors είναι αποδεκτό.

Τι κάνουμε?

Σας στηρίζουμε στην επιχείρησή σας για πιστοποίηση. Σας στηρίζουμε στις απαραίτητες δραστηριότητες για να έχετε γρήγορη, αποτελεσματική και ποιοτική πιστοποίηση.

Πώς λειτουργεί;

Αντιμετωπίζετε τα βασικά σας καθήκοντα - θα σας καθοδηγήσουμε στο έργο σας για να σχεδιάσετε τις διαδικασίες σας. Για αυτό δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη διαδικασία στις απαιτήσεις, αλλά να σχεδιάσετε τις υπάρχουσες διαδικασίες.

Το πλεονέκτημά σας

Αντιμετωπίζετε τα βασικά σας καθήκοντα - θα σας καθοδηγήσουμε στο έργο σας για να σχεδιάσετε τις διαδικασίες σας. Για αυτό δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη διαδικασία στις απαιτήσεις, αλλά να σχεδιάσετε τις υπάρχουσες διαδικασίες.

Υποστήριξη

Unterstützung

Εργάζεστε με το ρυθμό σας. Μπορείτε να χειριστείτε τα έργα σας ανεξάρτητα μέσω της πύλης μας, καθώς και να ενημερωθείτε για την προσωπική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεσμευθήκαμε στην ευκαιρία να σχεδιάσουμε τις δικές σας διαδικασίες

Ηλεκτρονική διαχείριση

Ηλεκτρονική διαχείριση

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τη δική σας διαδικασία πιστοποίησης, χωρίς όμως να χάσετε την τεχνογνωσία ή την υποστήριξη έμπειρων εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για διάφορες πιστοποιήσεις και σας προσφέρει λίστες ερωτήσεων, καθώς και έτοιμες φόρμες και πίνακες, καθώς και μια ενότητα για την αποσαφήνιση ανοικτών ερωτήσεων με έναν από τους υπαλλήλους μας.

Αλλαγή πιστοποίησης

Αλλαγή πιστοποίησης

Στον γρήγορο χρόνο μας οι αλλαγές στην επιχειρηματική ζωή είναι μια συνεχής συνοδεία. Μπορεί να καταστραφεί πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι γι 'αυτό. Το ΕΣ παρέχει μια επισκόπηση της συμμόρφωσης κατά τις αλλαγές.

Συνεργασία

Συνεργασίες

Έχουμε μόνο περιορισμένο χρόνο και οικονομική δυνατότητα και θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, οι συνεργασίες έχουν νόημα μόνο μεταξύ των σχετικών οργανισμών. Αυτά έχουν μια αξιόπιστη δομή, καθώς και μια καλή διαπροσωπική αρμονία.

Πήγαινε στην κορυφή